Ανοικτοί Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί2020-01-10T15:43:15+02:00
1107, 2022

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την «Προμήθεια Αντιδραστηρίων με Συνοδό Εξοπλισμό» (CPV 33696500-0, 33696500-0, 33696200-7, 33696200-7, 33696500-0), του Γ.Ν. – Κ.Υ. Κύμης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Mon 11.07.2022|Ανοικτοί Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί|

Πατήστε εδώ για την Διακήρυξη

1107, 2022

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την «Προμήθεια Φίλτρων ΜΤΝ» (CPV 33181000-2), του Γ.Ν. – Κ.Υ. Κύμης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Mon 11.07.2022|Ανοικτοί Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί|

Πατήστε εδώ για την Διακήρυξη

Go to Top