Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη (ΓΥΠ)

Στο Νοσοκομείο μας λειτουργεί, βάσει του άρθρου 9 του ν. 3868/10 (ΦΕΚ Α΄ 129/03.08.2010 «Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη”  (ΓΥΠ)
Πρόσβαση στο Γ.Υ.Π.
Το γραφείο στεγάζεται σε χώρο διακριτό, στην είσοδο του Νοσοκομείου, απέναντι από την Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρειων  και λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες κατά το τακτικό πρωινό ωράριο, δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή (07.00-15.00).
Εναλλακτικά ο πολίτης, πέρα της φυσικής ή έγγραφης επικοινωνίας μέσω ειδικού εντύπου, μπορεί να επικοινωνήσει με το Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη σε 24ωρη βάση, μέσω e-mail στο gypoliti@gnkymis.gr
Σκοπός και Στόχοι
Το Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη (ΓΥΠ) έχει σαν αποστολή τη διαμεσολάβηση μεταξύ των πολιτών και των υπηρεσιών υγείας, με σκοπό τη διευκόλυνση της επικοινωνίας, τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, την προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη και την αναζήτηση δόκιμων λύσεων για την αντιμετώπιση των εξατομικευμένων προβλημάτων των Πολιτών, με απώτερο στόχο την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου.Στο Γραφείο μας μπορούν να απευθύνονται οι ασθενείς (νοσηλευόμενοι και εξωτερικοί), οι συγγενείς και συνοδοί των ασθενών, οι επισκέπτες και όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για την άμεση ενημέρωσή τους για θέματα του Νοσοκομείου, να υποβάλουν προτάσεις ή καταγγελίες που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κυρίως να προστατεύονται κατά την άσκηση του δικαιώματός τους στο βασικό ανθρώπινο αγαθό της υγείας.Το ΓΥΠ στοχεύει να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο βελτίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών όλων των μονάδων του Νοσοκομείου
Νομικό Πλαίσιο
Το πλαίσιο λειτουργίας του Γραφείου διέπεται από πλέγμα διατάξεων, οι οποίες ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά με την προάσπιση των Δικαιωμάτων των Πολιτών και ειδικότερα εκείνων που αφορούν στην κατοχύρωση και Προστασία των Δικαιωμάτων των Ασθενών, όπως :

Αρμοδιότητες Γ.Υ.Π. 
Στο Γραφείο υπάγονται βάσει της Υπουργικής απόφασης: Υ4α/οικ.106298 (Β΄ 1496/6.09.2010), οι εξής αρμοδιότητες:1. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της προάσπισης των δικαιωμάτων των προσερχομένων πολιτών. Ο συντονισμός για το χειρισμό από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Υπηρεσίες και Τμήματα κάθε θέματος που αφορά στην προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών.
2. Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η παρακολούθηση της υποδοχής και καθοδήγησης των προσερχόμενων πολιτών.
3. Η άμεση και σωστή ενημέρωση και πληροφόρησή τους για θέματα που αφορούν στην εξυπηρέτησή τους από τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου.
4. Η επιμέλεια για την παραγωγή υλικού (εντύπου και ηλεκτρονικού) όπου εμπεριέχεται η απαραίτητη πληροφόρηση σχετικά με τα τμήματα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η μέριμνα για τη διάθεση της πληροφόρησης στους εξυπηρετούμενους από το Νοσοκομείο πολίτες.
5. Η συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών υγείας και η παραπομπή τους για εξέταση στα αρμόδια όργανα.
6. Η συγκέντρωση, ταξινόμηση και αξιολόγηση των στοιχείων που αφορούν τη δραστηριότητα του Γραφείου. Η δημιουργία και η ενημέρωση ηλεκτρονικού αρχείου/μητρώου. Η στατιστική καταγραφή και επεξεργασία των δεδομένων και των συμβάντων.
7. Η σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων σε ετήσια βάση και η υποβολή στοιχείων της λειτουργίας του προς την Τριμελή Επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 3868/10 και την Αυτοτελή Υπηρεσία Δικαιωμάτων Ασθενών του ΥΥΚΑ.
8. Η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας του Νοσοκομείου.