Οι αρμοδιότητες του τμήματος Γραμματείας ορίζονται ως ακολούθως:

α) Είναι υπεύθυνο για τη γραμματειακή υποστήριξη όλων των ιατρικών και νοσηλευτικών τμημάτων του Νοσοκομείου − Κέντρου Υγείας.
β) Έχει την ευθύνη παροχής πληροφοριών γενικής φύσεως προς το κοινό και τους ασθενείς.
γ) Είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση αρχείου, την τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου και τη διακίνηση της αλληλογραφίας (και της ηλεκτρονικής).
δ) Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει αντίγραφα.
ε) Φροντίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την οργάνωση της γραμματειακής υποστήριξης, σύμφωνα
με τις αποφάσεις της Διοίκησης και των άλλων υπηρεσιών του Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας, την τήρηση και επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων, την παροχή και διακίνηση πληροφοριών στις Υπηρεσίες του Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας, στην 5η Δ.Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στους άλλους αρμόδιους φορείς και την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος για τη διεκπεραί− ωση του έργου του Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας.
στ) Έχει την ευθύνη για τη συμπαράσταση των νοσηλευομένων του Νοσοκομείου − Κέντρου Υγείας σε κάθε κοινωνικό πρόβλημα.