Οι αρμοδιότητες Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ορίζονται ως ακολούθως:

α) Φροντίζει για τη βέλτιστη διοίκηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.
β) Χειρίζεται κάθε θέμα που έχει σχέση με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας.
γ) Είναι υπεύθυνο για την τήρηση αρχείου των εργαζομένων στο Νοσοκομείο − Κέντρο Υγείας, των συνταξιοδοτήσεων, των απολύσεων και των προσλήψεων.
δ) Είναι υπεύθυνο για την τήρηση και φύλαξη του προσωπικού μητρώου όλων των υπαλλήλων.
ε) Είναι υπεύθυνο για την τήρηση του αρχείου για τις βάρδιες, πάσης φύσεως άδειες, εφημερίες, υπερωρίες όλου του προσωπικού και την έγκρισή τους σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις.
στ) Είναι υπεύθυνο για το διοικητικό έλεγχο των αδειών ασθένειας και των άλλων κατηγοριών αδειών όλου του προσωπικού και την αρχειοθέτησή τους.
ζ) Καταρτίζει και παρακολουθεί προγράμματα, εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και έρευνας προσωπικού.