Οι αρμοδιότητες της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας ορίζονται ως ακολούθως:

α) Η παροχή υπηρεσιών υγείας.
β) Η προώθηση και προαγωγή της υγείας.
γ) Η εκπαίδευση του προσωπικού που στελεχώνει την υπηρεσία.
δ) Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
ε) Η κατάρτιση πρωτοκόλλων για την παροχή και ανάπτυξη των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών από τη Διεύθυνση, τους τομείς και τα τμήματα.
στ) Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
ζ) Η εποπτεία της εφημερίας και της αποτελεσματικής λειτουργίας των νοσοκομειακών κλινών καθώς και η επιστημονική εποπτεία της λειτουργίας του Κέντρου Υγείας.
η) Ο προγραμματισμός και η εισήγηση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής άδειας στο προσωπικό της Ιατρικής Υπηρεσίας.
θ) Η επιστημονική και διοικητική ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων της Ιατρικής Υπηρεσίας.
ι) Η ενημέρωση και η τήρηση φακέλων νοσηλείας ασθενών.
ια) Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση ιατρικών πράξεων.
ιβ) Η εποπτεία της νοσοκομειακής βιβλιοθήκης.
ιγ) Η οργάνωση και προώθηση της έρευνας.