Οι αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ορίζονται ως ακολούθως:

α) Η παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς, σύμφωνα με τους κανόνες και τα διδάγματα της Νο− σηλευτικής Επιστήμης στο πλαίσιο των κατευθύνσεων των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση ιατρών.
β) Η προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήμης, της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στον τομέα αυτό.
γ) Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος του προσωπικού και των παρεχομένων υπηρεσιών.
δ) Η τήρηση των αρχών λειτουργίας του Νοσοκομείου–Κέντρου Υγείας, όπως καθορίζονται από διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας και τις αποφάσεις του Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης και του κοινού Διοικητού αυτού.
ε) Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του Νοσοκομείου − Κέντρου Υγείας.
στ) Ο διαχειριστικός έλεγχος (καταγραφή εισροών πάσης φύσεως υλικών και φαρμάκων, διάθεση και κατανάλωση αυτών) των νοσηλευτικών τμημάτων.
ζ) Η ευθύνη της ενημέρωσης, τήρησης και φύλαξης, από κοινού με την ιατρική υπηρεσία, των φακέλων νοσηλείας των ασθενών.
η) Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση νοσηλευτικών πράξεων.