Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την «Προμήθεια Αντιδραστηρίων με Συνοδό Εξοπλισμό» (CPV 33696500-0, 33696500-0, 33696200-7, 33696200-7, 33696500-0), του Γ.Ν. – Κ.Υ. Κύμης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Πατήστε εδώ για την Διακήρυξη

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την «Προμήθεια Φίλτρων ΜΤΝ» (CPV 33181000-2), του Γ.Ν. – Κ.Υ. Κύμης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Πατήστε εδώ για την Διακήρυξη

Go to Top